Зведена таблиця читання голосних літер та літеросполукголовні правила:

Як ви бачите з таблиці, кожна голосна літера у відчиненому наголошеному складі робить саму себе,
тобто: a - [ей]; e - [і]; i - [ай]; o - [оу]; u - [ю]; y - [уай].

Як знати чи склад наголошений?
- Спочатку люди навчились балакати, а вже потім навчились писати та читати. Це означає, що ви маєте знати слово, яке хочете прочитати і відтак вже маєте знати де в цьому слові наголос. Це природній шлях. У реверсному випадку, тобто, якщо ви читаєте слово, якого ще не чули, то за замовчуванням, в анґлійській мові, коли читається незнайоме слово, наголос кладеться на перший склад або звертайтесь до словника.

Що таке відчинений склад або відчинена голосна?
- Голосна є відчиненою тільки тоді, коли після неї йде тільки один приголосний звук, після якого обов'язково знову йде голосний.
- Якщо після голосної йде один приголосний звук і потім нема нічого (bad), то голосна є зачиненою.
- Або якщо після голосної йде більше ніж одна приголосна (back, patch), то ця голосна є також зачиненою.
приклади відчиненої голосної i [ай]: five [файв], live [лайв], timing [таймин] (тут перша і відчинена, а друга і зачинена.
приклади зачиненої голосної i [ай]: bit [бит], fit [фит], with [уИдз].

Літеросполуки: ng, ph, th вважайте, як один приголосний звук.

- Ніхто на цій планеті не вміє досконало писати та читати анґлійською. Там, де є правило, там завжди є багато винятків. Нижче подається таблиця, як зведення головних не правил, а радше настанов, якими варто керуватись при спробі читання слів.Літера
чи
сполука
у відчиненому наголошеному складі
робить звук найближчий до українського
у відчиненому не наголошеному складі
робить звук найближчий до українського:
у зачиненому складі
робить звук найближчий до українського:
a [ ей ]  
[ ей ]

приклади:
Dave [дейв], gaming [ґЕймин], nation [нейшн],
rotation [ротЕйшн], taking [тЕйкин],
danger [дЕйнджа], ranger [рЕйнджа],
bathe [бейдз],


винятки:
have [гев], balance [бЕленс],
cabinet [кЕбинет], calendar [кЕленда],
damage [дЕмидж]
[ е ]

приклади:
facility [фесИлиті], baboon [бебУн],
galactic [ґелЕктик]


винятки:
[ е ]

приклади:
Jack [джек], bad [бед], back [бек],
bang [бен], rang [рен], latter [лета],
fat [фет], rat [рет], cat [кет],
fact [фект], scatch [скеч]


винятки:
ai  
у всіх випадках: [ей ]

приклади:
bailout [бЕйлАут], baize [бейз], daily [дейлі], bail [бейл], bailsman [бЕйлсмен],
Daisy [дЕйзі], daisy [дЕйзі], fail [фейл], rail [рейл], saint [сейнт], faint [фейнт]


винятки:
Baikal [байкал], ...
al перед b, d, l, m, s, t, th, w, робить: [ ]

приклади:
albeit [Олбейт], Albany [Олбені], alder [Олда], all [ол], almost [Олмоуст], also [Олсоу], alter [Олта], although [Олфсоу], always [Олуейз], call [кол], small [смол], ball [бол], fall [фол], troll [трол], Baltic [бОлтик]


у всіх решту випадках робить щось середнє між [ал ] та [ел ]
приклади:
Alfred [Алфред], Albert [Алберт], alpha [Альфа], alarm [алАрм], alchemy [Алкемі], alkaloid [Алкалоїд], alphabet [Алфабет]
au  
у всіх випадках робить: [о ]

приклади:
auto [Ото], author [Осор], audit [Одит], audio [Одіо], Audrey [Одрей], August [Оуґаст], Austria [Остріа], authority [осОриті]
ar  
у всіх випадках робить: [а ]

приклади:
car [ка], bar [ба], far [фа], bark [бак], March [мАч]
aw у наголошеному складі робить: ['oу ]

приклади:
awful [Оуфул], awe [оу], awkward [Окуорд]


у решті випадків робить: ['еу ]
приклади:
away [еуЕй], award [еуОрд], await [еуЕйт], awake [еуЕйк], aware [еуЕа]
e [ і ] у будь-якому відчиненому складі робить: [і ]

приклади:
because [бікОз], beckon [бІкон], become [бікАм], cedar [сІда], debate [дібЕйт], defence [діфЕнс], female [фІмейл]


винятки:
celebrate [селібрЕйт], debit [дЕбит], decade [декЕйд], federal [фЕдерал]


у зачиненому складі робить середнє між [е ] та [є ]
приклади:
certify [сертифАй], Celtic [сЕлтик], censor [сЕнсо], debt [дет], ten [тен], then [дзен], when [уен], Lent [лент]
ea переважно робить: [і ]

приклади:
beach [біч], beat [біт], cease [сіз], mean [мін], heat [гіт], meat [міт], wheat [уІт]


дещо рідше робить: [е ]
приклади:
head [гед], health [гелфс], wealth [уЕлдз], weather [уЕдза], wheather [уЕдза]


якщо вам необхідно беззаперечно зробити, наприклад, українське лід, використовуйте ee, тобто leed, Leeda, Deema, Reeta, ...
ee завжди робить: [і ]

приклади:
bee [бі], beef [біф], been [бін], deed [дід], deem [дім], deep [діп], fee [фі], feed [фід], feeble [фібл], feel [філ], gee [джі], geese [ґіз], heed [гід], heel [гіл], Lee [лі], Leeds [лідз], teen [тін]
ew завжди робить: [ю ]

приклади:
few [ф'ю], skew [ск'ю], dew [дью], gewgaw [джЮґоу], hew [г'ю], Jew [джю], jewel [джюел], Lewis [лЮис], mew [м'ю], mews [м'юс]


але зважайте на слова, які складаються з кількох: beware [біуеа], bewitch [беуич],
завжди робить: [ай ]

приклади:
eye [айе], Eyre [Айре]


але зважайте на слова, які складаються з кількох: beware [біуеа], bewitch [беуич],
i[ ай ] у відчиненому складі, як на голошеному так і не наголошеному, переважно робить: [ай ]

приклади:
ice [айс], idol [айдол], bite [байт], kite [кайт], lite [лайт], site [сайт],


винятки:
idle [айдл],


в зачиненому складі переважно робить: [и ]
приклади:
it [ит], bit [бит], fit [фит], sit [сит], lit [лит],


винятки:
idle [айдл],
ia  
у всіх випадках: ['ая ] або часом [а'я ]

приклади:
bias [бАяс], via [вАя], dial [дАял], viagra [ваЯґра], Miami [маЯмі]
ie  
переважно робить: [і ]

приклади:
bier [б`іа], field [ф`ілд], fierce [ф`ірс], piece [п`іс]


перед t та в кінці слова робить: ['ає ]

приклади:
tie [тАє], lie [лАє], die [дАє], diet [дАєт]
igh  
переважно робить: [ай ]

приклади:
tight [тайт], fight [файт], light [лайт], high [гай], bright [брайт]
ir  
переважно робить: ['иа ]

приклади:
birth [бИаз], first [фИаст], shirt [шИат], dirty [дИаті], Kirsty [кИасті]
o[ 'оу ] у відчиненому складі, як на голошеному так і не наголошеному, переважно робить: ['оу ]

приклади:
mode [мОуд], code [кОуд], bloke [блОук], stroke [стрОук]

в зачиненому складі переважно робить: [о ]
приклади:
cod [код], cock [кок], bomb [бом], Tom [том], rock [рок]oo  
переважно робить: [у ]

приклади:
book [бук], root [рут], tooth [туфс], loose [луз], foot [фут]
ou  
переважно робить: ['ау ]

приклади:
ouch [Ауч], our [Ауа], out [Аут], couch [кАуч], loud [лАуд]
ough  
переважно робить: [о ]

приклади:
ought [от], bought [бот], sought [сот]


в кінці слова робить: [аф ]

приклади:
lough [лаф], tough [таф], rough [раф]
ow
у всіх випадках робить: ['ау ]

приклади:
bow [бАу], cow [кАу], fowl [фАул], gown [ґАун]
oy  
у всіх випадках робить: [ой ]

приклади:
toy [той], oyster [ойста], boy [бой], boycott [бойкот]
u[ ю ] у відчиненому складі переважно робить: [ю ]

приклади:
cube [к'юб], tube [т'юб], nude [н'юд], stupidity [ст'юпИдиті]


винятки:
busy [бИзі], business [бИзнес]


в зачиненому складі переважно робить: [а ]
приклади:
but [бат], utter [Ата], gutter [ґАта], mutter [мАта], gut [ґат]y[ у'ай ] на початку слова є приголосним звуком, подібно українському й

приклади:
yes [єс], yeah [Єа], yep [єп], yacht [яахт], yield [їлд]


у відчиненому складі переважно робить: [ай ]

приклади:
tyke [тайк], dryer [дрАя], cyder [сАйда], rye [рає], cytology [сайтОлоджі], tycoon [тайкУн]


винятки:
cylinder [сИлинда], cynicism [сИнисизм], sibyl [сИбил]


у зачиненому складі переважно робить: [и ]

приклади:
myth [мифс], Cyprian [сИпріян], cyst [сист], scrypt [скрипт], system [сИстем]


винятки:
Cyprus [сАйпрес], ...


в кінці слова, у не наголошеному складі, переважно робить коротке: [і ]

приклади:
easy [Ізі], cytology [сайтОлоджі], body [бОді], every [Еврі], lady [лЕйді]
What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?: 
Lysakova Anglijs'ka
Join the Group