Все про анґлійські прислівники
   English Adverbs

Ця сторінка має озвучення. Якщо торкнетесь або клацнете нa анґлійське слово чи речення, то зможете його почути.

УТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

У анґлійській мові прислівники утворюються додаванням до відповідного їм прикметника закінчення -ly.

Наприклад:

soft -> softly (м'ягко)
high -> highly (високо)
nice -> nicely (гарно, файно)
wise -> wisely (мудро)Якщо прикметник має закінчення -y, тоді y змінюється на i і додається закінчення ly.

Наприклад:

happy -> happily (щасливий -> щасливо)
easy -> easily (легкий -> легко)


Якщо прикметник має закінчення -le, то le змінюється на ly.

Наприклад:

terrible -> terribly (страшний -> страшно)
horrible -> horribly (жахливий -> жахливо)
incredible -> incredibly (неймовірний -> неймовірно)Якщо прикметник має закінчення -ic, то до нього додається закінчення -ally.

Наприклад:

fantastic -> fantastically (фантастичний -> фантастично)
economic -> econimically (економічний -> економічно)
tactic -> tactically (тактичний -> тактично)


АЛЕ пам'ятайте про виняток:
public -> publicly (публічний -> публічно, державний -> державно)УВАГА: не всі прислівники у анґлійській мові утворюються додаванням закінчення -ly. Є також і винятки, котрі треба запам'ятовувати.

Ось винятки, тобто коли прислівник та прикметник мають однакову форму:

good -> well (добрий -> добре)
difficult -> with difficulty (важкий -> важко)
fast -> fast (швидкий -> швидко)
late -> late (пізній -> пізно)
straight -> straight (прямий -> прямо)
enough -> enough (достатній -> достатньо)
far -> far (далекий -> далеко)
long -> long (довгий -> довго)
low -> low (низький -> низько)
early -> early (ранній -> рано)
hourly -> hourly (часовий -> часово)
daily -> daily (щоденний -> щоденно)
weekly -> weekly (щотижневий -> щотижнево)
monthly -> monthly (щомісячний -> щомісячно)
yearly -> yearly (щорічний -> щорічно)


Зверніть увагу, що наступні прислівники вживаються в залежності від того, стосуються вони злічених чи НЕзлічених іменників:

much (багато (з незліченими іменниками))
   much water = багато води

many (багато (зі зліченими іменниками))
   many bottles of water = багато пляшок води
   much salt, but many people


little -> little (малий -> мало (з незліченими іменниками))
   little sugar = мало цукру

few (мало (зі зліченими іменниками))
   few bags of sugar = мало торбинок (мішечків) цукру
   little diesel, but few cars


Примітка: За глибшою інформацією про злічені та незлічені іменники звертайтесь до уроку:
Неозначений артикль a / an ( теорія )

Примітка: a few ... (кілька, декілька), але few ... (мало).
   I saw a few guys. = Я бачила кілька хлопців.
   I saw few guys. = Я бачила мало хлопців.Наступні прислівники мають таку саму форму, як їх прикметники, але також додатково, у формі прислівника, вони ще мають інші значення:

deep -> deep (глибокий -> глибоко)
   He dug deep. = Він копав глибоко.

deeply (глибоко (морально))
   I am deeply sorry. = Я глибоко шкодую.


direct -> direct (прямий -> прямо)
   She saw it direct in front of her. = Вона його бачила прямо перед собою.

directly (незабаром)
   He came directly before us. = Він прийшов прямо (відразу) перед нами.


high -> high (високий -> високо)
   He was very high. = Він був дуже високо.

highly (високо (морально))
   This is highly possible. = Це високо (дуже) можливо.


late -> late (пізній -> пізно)
   I arrived late in the evening. = Я прибула пізно ввечері.

lately (недавно)
   Lately I visited my parents. = Недавно я відвідав своїх батьків.


most -> most (найбільш -> найбільше)
   He is the most important. = Він найважливіший (найбільш важливий).

mostly (переважно)
   We mostly play here. = Ми переважно граємося (бавимося) тут.


near (близько)
   We are near. = Ми близько.

nearly (майже)
   We are nearly there. = Ми майже там (на місці).


hard -> hard (твердий -> твердо)
   He fell hard. = Він твердо впав. (Він впав на тверде.)

hardly (ледве, заледве, майже)
   This is hardly possible. = Це майже неможливо. (Це мало можливо.)
   I can hardly believe this. = Я заледве цьому вірю.
Для кращого розуміння, ще кілька прикладів речень з різними прислівниками:

I am well. = Я добре (маюся, чуюся, почуваю себе).
He was running fast. = Він швидко біг.
We are working hard. = Ми важко працюємо.
We came early. = Ми рано прийшли.
He left too late. = Він пішов надто пізно.
We run daily. = Ми бігаємо щоденно.
I was talking to her straight. = Я розмовляв з нею прямо.
She is walking straight. = Вона йде прямо.
We go fast. = Ми прямуємо швидко.
We are paid monthly. = Нам платять щомісячно.
He has gone very far. = Він пішов дуже далеко.
We are doing well. = Ми добре маємось.
She is feeling pretty well. = Вона чується вельми добре.
She is feeling fairly bad. = Вона чується вельми погано.
I am a good, and I am well. = Я добрий і мені (мається, ведеться) добре.
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Звичайна (позитивна) форма : Positive Form

Звичайна форма прислівника переважно утворюється додаванням до нього закінчення -ly. Нариклад: softly = м'яко lightly = легко greatly = велично nicely = гарно happily = щасливо easily = легко Проте, це правило не завжди діє. Більше читайте про це у секції вище: Утворення прислівників.Ось приклади речень прислівників у звичайній формі. Приклади мають озвучення. Клацайте і слухайте.

Touch me softly. = Торкнись мене м'яко (ніжно).
She suddenly moved her hand. = Вона зненацька рухнула рукою.
She was walking slowly. = Вона йшла повільно.
We were running fast. = Ми швидко бігли.


I could hardly see him. = Я заледве могла його бачити.
They arrived very early. = Вони прибули дуже рано (завчасно).
They are arriving shortly. = Вони прибувають незабаром.
He went to bed late. = Він пізно пішов спати.
Вища Форма Порівняння : Comperative Form

Вищий ступінь порівняння прислівників утворюється за таким самим принципом, як вищий ступінь порівняння прикметників, тобто додаванням до прислівника закінчення -r або -er, якщо: 1. Цей прислівник має таку саму форму, як його прикметник, тобто якщо він НЕ має закінчення -ly, і є коротким, тобто, як правило, має один склад, як у словах: hard -> harder = важко, важче; late -> later = пізно, пізніше; near -> nearer = близько, ближче. 2. Якщо це прислівник early: early -> earlier = рано, раніше. У всіх решту випадках перед прислівником кладеться слово: more, як у: more expensively = дорожче, more precisely = точніше, more rarely = рідше, more slowly = повільніше.Ось приклади речень прислівників у вищій формі, по-парно, одне речення з прикметником, наступне з його прислівником. Приклади мають озвучення. Клацайте і слухайте.

My car is more expensive. = Моя машина дорожча.
She was dressed more expensively, than I was. = Вона була одягнена дорожче, ніж я.


My work is harder. = Моя робота важча.
He fell harder. = Він впав важче (твердіше).


Our clock is more precise, than yours. = Наш годинник точніший ніж ваш.
You should have come more precisely. = Вам (тобі) варто було прийти точніше.


Sorry, but you are slower, than I am. = Шкода (шкодую), але ви повільніші, ніж я.
Mark was speaking more slowly. = Марк розмовляв повільніше.


This is better. = Це краще.
This is made better. = Це зроблено краще.


Примітка:
У анґлійській мові Є прислівник slowlier, але він вважається дуже старим і вживається надзвичайно рідко, і вам не радиться його вживати, а замість нього радиться вживати more slowly.

Найвища Форма Порівняння : Superlative Form

Найвищий ступінь порівняння прислівників утворюється за таким самим принципом, як найвищий ступінь порівняння прикметників, тобто додаванням до прислівника закінчення -st або -est, якщо: 1. Цей прислівник має таку саму форму, як його прикметник, тобто якщо він НЕ має закінчення -ly, і є коротким, тобто, як правило, має один склад, як у словах: hard -> harder -> hardest = важко, важче, найважче; late -> later -> latest = пізно, пізніше, найпізніше; near -> nearer -> nearest = близько, ближче, найближче. 2. Якщо це прислівник early, то: early -> earlier -> earliest = рано, раніше, найраніше (завчасно, завчасніше, найзавчасніше). У всіх решту випадках перед прислівником кладеться слово: most, як: most expensively = найдорожче; most precisely = найточніше; most rarely = найрідше; most slowly = найповільніше. Зверніть увагу, що перед найвищою формою порівняння вживається означений артикль the, тобто так само, як і перед найвищою формою порівняння прикметників. Але майте також на увазі, що артикль the вживається перед most тоді, коли мається на увазі найвища форма порівняння. Слово most дуже часто вживається у значенні дуже, надзвичайно і т.п. У цьому випадку артикль the перед most не вживається і часом вживається атрикль a, an. Аналізуйте приклади нижче.Ось приклади речень прислівників, по три речення, кожний прислівник у кожній з трьох форм порівняння. Приклади мають озвучення. Клацайте і слухайте.

She left early. = Вона пішла рано.
She left earlier. = Вона пішла раніше.
She left the earliest. = Вона пішла найраніше.


They were driving fast. = Вони їхали швидко.
They were driving faster. = Вони їхали швидше.
They were driving the fastest. = Вони їхали найшвидше.


He is thinking slowly. = Він думає повільно.
He is thinking more slowly. = Він думає повільніше.
He is thinking the most slowly. = Він думає найповільніше.


We are talking quietly. = Ми балакаємо тихо.
We are talking more quietly. = Ми балакаємо тихіше.
We are talking the most quietly. = Ми балакаємо найтихіше.


They have chosen randomly. = Вони вибрали (обрали) навгад.
They have chosen more randomly. = Вони вибрали (обрали) більше навгад.
They have chosen the most randomly. = Вони вибрали (обрали) найбільше навгад.


ВИНЯТКИ З ПРАВИЛ

well - better - best

добре, краще, найкраще


Приклади:

This chair was designed well. = Це крісло було добре спроектовано.
This chair was designed better. = Це крісло було спроектовано краще.
This chair was designed the best. = Це крісло було спроектовано найкраще.badly - worse - worst

погано, гірше, найгірше


Приклади:

This table was designed badly. = Цей стіл було добре спроектовано.
This table was designed worse. = Цей стіл було спроектовано краще.
This table was designed the worst. = Цей стіл було спроектовано найкраще.ill - worse - worst

погано, гірше, найгірше


Приклади:

I was ill informed. = Мене погано поінформували.
I was worse informed. = Мене гірше поінформували.
I was the worst informed. = Мене найгірше поінформували.little - less - least

мало, менше, найменше

Примітка: Вживається з НЕзліченими іменниками. Зі зліченими вживайте few, fewer, fewest.Приклади:

These men have done very little. = Ці чоловіки мало зробили.
These men have done much less. = Ці чоловіки зробили набагато менше.
These men have done the least. = Ці чоловіки зробили найменше.much - more - most

багато, більше, найбільше

Примітка: Вживається з НЕзліченими іменниками. Зі зліченими вживайте many, more, most.Приклади:

Sarah put much sugar. = Сара дала багато цукру.
Sarah put more sugar. = Сара дала більше цукру.
Sarah put the most sugar. = Сара дала найбільше цукру.


John knows many people. = Джон знає багато людей.
John knows more people. = Джон знає більше людей.
John knows most of these people. = Джон знає більшість з цих людей.
John knows the most people. = Джон знає найбільше людей.far - further - furthest

далеко, дальше, найдальше

Примітка: Зауважте, що слово far має дуже багато значень і часто вживається для підслинення у значенні набагато. Наприклад: far better = набагато краще (кращий); far worse = набагато гірший; as far as I know = наскільки я знаю; this needs to be studied further = це потребує подальшого вивчення.Приклади:

Those guys went very far. = Ті хлопці пішли дуже далеко.
Those guys went even further. = Ті хлопці пішли навіть дальше.
Those guys went the furthest. = Ті хлопці пішли найдальше.late - later - latest

пізно, пізніше, найпізніше


Приклади:

The father came home late. = Тато прийшов до дому пізно.
The father came home later. = Тато прийшов до дому пізніше.
The father came home the latest. = Тато прийшов до дому найпізніше.
No, the father came home 5 o'clock the latest. = Ні тато прийшов до дому найпізніше о п'ятій годині. (тобто не пізніше п'ятої)

What do people say here ...

... nobody says anything.

      And what would you say?:


Join the Group