Знаки Міжнародної Транскрипції

IPA - Internationales Phonetisches Alphabet

: - (двокрапка) після голосної означає довгий звук
' - апостроф у транскрипції завжди кладеться перед наголошеним складом

голосні:

знак
найближчий
український звук
приклади
а:
а:
мама ['ma:ma]
брат ['bra:t]
тато ['ta:tɔ]
а
а
вила ['vɪla]
мила ['mɪla]
балакала [ba'la:kala]
ɛ:
е:
де ['dɛ:]
це ['tsɛ:]
буде [bʊ'dɛ:]
береза [be'rɛ:za]
ɛ
е
регоче [rɛ'hɔ:tʃɛ]
хоче ['çɔ:tʃɛ]
буде ['bʊdɛ]
e:
и:
била ['be:la]
шила ['ʃe:la]
Мeer ['me:ɐ]=['ми:а]
leer ['le:ɐ]=['ли(є):а]
gehen ['ge:ən]=['ґи:ен]
ə

середній між


и

та

е

(точно, як Е у ґалицькому акценті в кінці слів, як: він робе, кличе (тобто е ближче до и.)

кличе ['kle:tʧə]
пекуче [pɛ:'ku:ʧə]
gehen ['ge:ən]=['ґи:е(и)н]
ɪ
и
бути ['bu:tɪ]
жити ['ʒe:tɪ]
робити [rɔ'be:tɪ]
i:
і:
білий ['bi:lɪj]
між ['mi:ʒ]
вірити ['vi:rɪtɪ]
i
і
піти [pi'tɪ]
посидіти [pɔ'sɪditɪ]
літати [li'ta:tɪ]
ɔ:
о:
бочка ['bɔ:tʃka]
бойки ['bɔ:jkɪ]
що ['ʃʧɔ:]
o
о
ворона [vo'rɔ:na]
борошно [boro'ʃnɔ:]
роса [ro'sa:]
œ
о
öffnen ['œfnən]=['офне(и)н]
ø:
йо
Österreich ['ø:stəraɪç]=['йостарайх]
Löwen ['lø:ve:n]=['льовен]
Vögel ['fø:gəl]=['фоґе(и)ль]
u:
у:
був ['bu:v]
дув ['du:v]
відчув [vid'ʧu:v]
ʊ
у
будував [bʊdʊ'va:v]
буду [bʊ'du:]
сяду ['sa:dʊ]
ʏ
юу
müssen ['mʏsən]=['м'юсе(и)н]
küssen ['kʏssən]=['к'юсе(и)н]
[']
y:
юу:
über ['y:bɐ]=['ю:ба]
Prüfung ['pry:fʊŋ]=['пр'ю:фунь]
üben ['y:bən]=['ю:бе(и)н]


приголосні:

знак
найближчий
український звук
приклади
b
б
баба ['ba:ba]
багато [ba'ha:tɔ]
боби [bɔ'bɪ]
х
х
дух ['du:x]
муха ['mu:хa]
рух ['ru:x]
ç
хш

Цей звук дуже близький до німецького та нашого х, але при його вимові язик торкається піднебіння не самою задньою частиною, як Х, а чуть ближчою до переду.
d
д
до ['ho:di]
де ['hi:dnɔ]
ходити [çɔ'dɪtɪ]
f
ф
файно ['fa:jnɔ]
фіра ['fi:ra]
фото ['fo:tɔ]
g
ґ
ґанок ['ga:nɔk]
арґумент [argu:'mənt]
ґрунт ['grʊnt]
h
г
годі ['ho:di]
гідно ['hi:dnɔ]
гадати [ha'da:tɪ]
j
й
йой ['jɔj]
йому [jɔ'mu:]
дай ['daɪ(j)]
k
к
коли [kɔ'lɪ]
так ['tak]
така [ta'ka:]
l
л
липа ['lɪpa]
лютий ['lu:tɪj]
булка ['bu:lka]
m
м
мити ['mɪtɪ]
мати ['ma:tɪ]
ґума ['gu:ma]
n
н
Надя ['na:da]
Ніна ['ni:na]
гарно ['hɜ:rno]
ŋ

м'якший носовий

н
долоня [do'lo:ŋa]
гортань [ho:r'ta:ŋ]
няня ['ŋa:ŋa]
p
п
папуга [pa'pu:ha]
Петро [pe'tro:]
копати [ko'pa:tɪ]
pf
пф
Pfeffer ['pfɛffɐ][пфефа]
Pferde [pfe:ɐdə][пфеарде]
r
р
риба ['rɪbɑ]
Пирка ['pɪrka]
рука [rʊ'ka:]
s
с
Саша ['sa:ʃa]
соя ['so:ja]
миска ['mɪska]
ʃ
ш
шнурок [ʃnʊ'ro:k]
шина ['ʃɪna]
кулеша [kʊ'lɛ:ʃa]
t
т
Таня ['ta:ŋa]
тато ['ta:to]
котик ['ko:tɪk]
ts
ц
цей ['tsɛ:j]
цим ['tsɪm]
ʧ
ч
чий ['ʧɪj]
чорний ['ʧo:rnɪj]
чичері [ʧɪ'ʧɛ:ri]
чагар [ʧa'hɜ:r]
v
в
вас ['va:s]
варта ['va:rta]
вітаю [vi'ta:jʊ]
х
х
дух ['du:x]
муха ['mu:хa]
рух ['ru:x]
z
з
зорі ['zo:ri]
зад ['za:d]
Зеновій [ze'no:vij]
ʒ
ж
жоржина [ʒɔr'ʒɪna]
жити ['ʒɪtɪ]
тужити [tʊ'ʒɪtɪ]
дж
Джурин [ʤʊ'rɪn]
ходжу ['ço:ʤʊ]
джем ['dʒɛ:m]
Und was sagen die Leute hier? :

   ... und was würden Sie dazu sagen: