З кирилиці на нашу латинку

Vykorystovujet'sja nastupna rozkladka:

львов=Lemberg; львів=Lemberg; Львов=Lemberg; Львів=Lëmberg; Євро=Jevro; євро=Jevro; ЄС=EU; Й=J; Щ=Šč; щ=šč; Ж=Ž; Х=Ch; Ч=Č; Ш=Š; Ю=Ju; Я=Ja; ж=ž; х=ch; ч=č; ш=š; ю=ju; я=ja; Ї=Ji; ї=ji; Є=Je; є=je; ц=c; Ц=C; А=A; Б=B; В=V; Г=H; Ґ=G; Д=D; Е=E; З=Z; И=Y; Й=J; К=K; Л=L; М=M; Н=N; О=O; П=P; Р=R; С=S; Т=T; У=U; Ф=F; Ь=; а=a; б=b; в=v; г=h; ґ=g; д=d; е=e; з=z; и=y; й=j; к=k; л=l; м=m; н=n; о=o; п=p; р=r; с=s; т=t; у=u; ф=f; ь='; І=I; і=i;

Zavantažennja klaviatur:
Dlja Windows:

Z podvijnymy holosnymy - Korysna tym, ščo drukujut' naslipo (Touch Typing)

ua-keyboard1 ua-keyboard1 ua-keyboard1 ua-keyboard1